top of page
VIOLENCE_banner.png

ČO JE Násilie

NÁSILIE NA ŽENÁCH

Štatistiky sú alarmujúce! Toto zažívajú ženy a dievčatá staršie ako 15 rokov a žijúce na území Európskej únie:

statistiky03.jpg

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, 2014

ČO JE RODOVÁ PODMIENENOSŤ NÁSILIA? 

Rodová podmienenosť násilia znamená, že násilie páchané na ženách sa netýka jedného konkrétneho vzťahu. Je výsledkom pretrvávania rodovej nerovnosti a rodových stereotypov v spoločnosti. Predsudky o slabých ženách a silných mužoch ovplyvňujú predstavy o ženskosti a mužskosti. Niektorí muži používajú násilie ako prostriedok udržiavania svojej nadvlády a kontroly nad ženami. Od iných foriem násilia sa rodovo podmienené násilie odlišuje tým, že pohlavie obete nie je náhodné.

NASILIE KAZDA TRETIA 03.jpg

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, 2014

DOMÁCE NÁSILIE

Pojem domáce násilie označuje fyzické, sexuálne, psychické, sociálne alebo ekonomické násilie, ktoré pácha blízka osoba obete. Často ide o násilie v intímnych vzťahoch medzi manželmi, bývalými manželmi alebo partnermi, ale napríklad aj o násilie na deťoch alebo senioroch.

Násilie neprichádza hneď. Na začiatku vzťahu sa ti môže tvoj partner alebo partnerka javiť ako najláskavejší človek pod slnkom. Až po prvom sotení, facke či rozbitom tanieri si uvedomíš, že nastal problém. Násilie v rodine je dlhodobé, opakuje sa a narastá.

Cyklus násilia má štyri fázy s rôznou dĺžkou a časovým intervalom trvania. Fyzickému násiliu zvyčajne predchádza psychické násilie.

cyklus-01 (1).jpg

Vo fáze narastajúceho napätia násilník rôznymi nepríjemnosťami a incidentmi postupne navodzuje atmosféru napätia a strachu, súčasťou je chorobná (a spravidla neodôvodnená) žiarlivosť, krik alebo nadávky. Páchateľ vyhľadáva akékoľvek zámienky na vyvolanie konfliktu.

Fáza výbuchu násilia je charakteristická plným prepuknutím násilia, spravidla aj fyzickým.

 

Počas fázy uzmierenia (tzv. medových týždňov) si násilník uvedomuje, že žena by mohla chcieť vzťah s ním ukončiť, ale nechce nad ňou stratiť moc a kontrolu. Preto mení stratégiu správania, ospravedlňuje sa, sľubuje, že sa nič podobné už nebude opakovať, ubezpečuje, že sa zmení. Dáva najavo lásku, ľútosť, smútok. Alebo to aspoň predstiera.

 

Fáza pokoja alebo popretia je charakterizovaná relatívnym pokojom, žiadne výrazné incidenty násilia sa vo vzťahu nevyskytujú.

AKO TO ZAČÍNA A KDE TO KONČÍ

Celý cyklus sa opakuje obvykle tak dlho, kým nie je nejakým spôsobom prerušený. Môže mať nespočetne veľa opakovaní a môže trvať rôzne dlho – hodiny, týždne, roky, desiatky rokov.

 

Postupom času sa cyklus môže skrátiť natoľko, že sa opakuje každý týždeň. Postupne sa fáza medových týždňov úplne vytratí a cyklus pozostáva len z fáz napätia, výbuchu a popretia.

KOLESO MOCI A KONTROLY

vyhrazka.jpg

Násilníci využívajú stratégiu uplatňovania kontroly aj prostriedkami, ktoré na prvý pohľad ako násilie nevyzerajú: po týraní nasleduje ubezpečovanie o láske, „udobrovanie“ prostredníctvom sexuality, apel na svedomie ženy a jej materský cit, vyhrážanie sa samovraždou, príležitostné pozornosti atď.

Takéto správanie násilníka spôsobuje, že obeť si závažnosť násilia neuvedomuje, a preto sa proti nemu nemôže brániť ani inak zasiahnuť.

Aj vyvolávanie strachu je formou násilia na ženách. Strach z ďalšieho násilia je často najsilnejším nástrojom útlaku.

Násilník potom často ani nemusí použiť telesné násilie: samotný strach pred násilím totiž pôsobí zastrašujúco. Okrem toho sa často snaží mať ženu pod kontrolou aj neustálymi telefonátmi, volaniami uprostred noci, výhražnými listami, špehovaním a prenasledovaním na pracovisku a doma aj slovnými vyhrážkami.

NÁSILIE V INTÍMNYCH VZŤAHOCH

Pojem násilie v intímnych alebo partnerských vzťahoch označuje všetky formy fyzického, sexuálneho, psychického a ekonomického násilia medzi súčasnými alebo bývalými partnermi alebo manželmi. Nezáleží na tom, či páchateľ má alebo v minulosti mal s obeťou spoločnú domácnosť.

NAJČASTEJŠIE FORMY NÁSILIA,

KTORÉ SA ČASTO DEJÚ NARAZ

FORMYNASILIA.jpg

HÁDKA ≠ NÁSILIE

Medzi hádkou a násilím je jeden dôležitý rozdiel.

 

V hádke ide o spor rovnocenných partnerov, ktorí majú rozdielny názor alebo záujmy a snažia sa ich presadiť. Hádka sa môže skončiť rôzne:

HADKA.jpg

Podstatné však je, že každá strana síce možno používa iné prostriedky na presadenie svojho názoru, ale pri jeho presadzovaní majú rovnocenné šance.

Naopak, násilie je postavené na nerovnováhe moci. Motivácia násilníka vychádza zo snahy ovládať alebo utláčať: ponižovaním, vyvolávaním strachu, fyzickým a psychickým týraním.

graf01OPRAVA01.jpg

POČÚVAJME

Násilie sa často odohráva bez svedkov, za zatvorenými dverami. Násilníci majú častokrát dve tváre: na verejnosti pôsobia ako priateľskí a milí ľudia. Doma je ale všetko inak.

 

Ak sa žena zdôverí, že zažíva násilie, znamená to, že si s tým sama nedokáže poradiť a potrebuje okamžitú pomoc. Základom je veriť jej, nezľahčovať situáciu, nespochybňovať ju a neospravedlňovať násilie zo strany partnera.

 

Treba jej dať jasne najavo, že za násilie jej zodpovedný výlučne páchateľ. Neexistuje žiaden dôvod, okolnosť ani zámienka, aby sa partner k žene správal násilne.

KEĎ ŽENA NEMÔŽE HOVORIŤ, TREBA POČÚVAŤ

Ženy, ktoré zažívajú násilie, skúšajú robiť všetko možné, aby zmenili situáciu. Chcú, aby násilie skončilo, často si ale zároveň želajú udržať si vzťah či manželstvo. Až keď zlyhajú všetky ich pokusy, hľadajú pomoc mimo kruhu rodiny.

 

Niektorí muži majú svoje ženy pod kontrolou natoľko, že sa ženy boja hovoriť s niekým o tom, čo zažívajú. Navyše, všetky ženy sa nemôžu uchýliť k príbuzným alebo známym. A ak aj môžu, boja sa to urobiť, pretože ani tam nie sú v bezpečí.

 

Čím dlhšie sú ženy vystavené rôznym stratégiám uplatňovania násilia, tým je pre ne ťažšie oslobodiť sa. Násilník získava v tejto situácii stále väčšiu prevahu. Pokusy o útek alebo o odpor často znamenajú, že násilník svoje násilné správanie ešte pritvrdí.

 

Život v takomto vzťahu je pre ženy veľmi vyčerpávajúci. Slabne ich pocit vlastnej hodnoty a majú stále menej energie na obranu. Pod vplyvom dlhotrvajúceho fyzického a psychického stresu môžu ochorieť.

Takéto násilie má negatívne dôsledky aj v sociálnej oblasti. Jeho dôsledkom je potom napríklad strata práce, izolácia od spoločnosti alebo strata strechy nad hlavou.

Viac o formách násilia sa dozvieš tu.

Čo môžeš urobiť, ak poznáš ženu, ktorá zažíva domáce násilie?

Proces pomoci v prípadoch domáceho násilia.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie pomáha nonstop

LINKA.jpg

ŽIADNA ŽENA NECHCE, ABY JU NIEKTO BIL

Žiadna žena si nevyberá násilníka za partnera cielene, pretože, samozrejme, nechce, aby ju niekto bil, ponižoval, znásilňoval alebo dokonca zavraždil. Na začiatku vzťahu sa však páchatelia zvyčajne nesprávajú ako násilníci. Násilné správanie sa zväčša začína po určitom čase spolužitia. Skryté formy násilia sa často spájajú s pozitívne chápanými tradičnými hodnotami, takže je ťažké si uvedomiť, kedy sa začína zneužívanie moci, kontroly a útlak.

 

„Rytiersky ochranca“ sa nepozorovane stáva kontrolujúcim mužom, šialená zaľúbenosť sa mení na šialenú žiarlivosť, ubezpečovanie „Som do teba zbláznený“ sa zmení na tvrdenie „Mám právo na teba i na tvoje telo“.

 

Takéto násilné činy sa často chápu ako impulzívne správanie. Násilník jednoducho niekedy „vybuchne“, nevie vraj so svojimi pocitmi inak zaobchádzať. Treba si však všimnúť, že útočník sa takto správa len v istých situáciách, kde cíti mocenskú prevahu. Násilný muž spravidla ani v stave silného afektu neudrie napríklad svojho šéfa. Zato svoju ženu áno.

ALKOHOL NIE JE PRÍČINOU NÁSILIA

Alkohol je iba jeho stimulátorom. Odbúrava zábrany, a preto sa agresívne impulzy zosilňujú. Polovica žien zažívajúcich násilie uvádza alkohol ako najčastejší spúšťač násilia. To však neznamená, že násilník môže svoje správanie zvaliť na alkohol. Stav opitosti využívajú násilnícki muži ako argument, aby nemuseli prevziať zodpovednosť za svoje činy.

NÁSILNÍK NIE JE DOBRÝ OTEC

Domáce násilie ubližuje deťom na celý život. Vo väčšine prípadov bývajú deti priamymi svedkami násilia otca voči matke. Alebo sú s následkami týrania matky konfrontované podvedome. Vidia jej fyzické zranenia alebo psychické problémy – strach, skľúčenosť, smútok a depresie. Deti sa za obete domáceho násilia považujú aj v prípade, ak na nich nebolo priamo páchané násilie.

 

V prípade, že partner pácha násilie na žene, je veľmi vysoké percento pravdepodobnosti, že násilie sa rozšíri aj na deti.

 

Prítomnosť pri násilí aj voči neznámej osobe je pre deti silným traumatizujúcim zážitkom. Čím je vzťah k obeti bližší, tým je táto trauma silnejšia. Deti potom bývajú úzkostné, neurotické, vyskytujú sa u nich často psychosomatické choroby a poruchy učenia a správania sa a veľké percento z nich má v dospelosti podobné problémy vo svojich partnerských vzťahoch.

NEZATVÁRAJME PRED NÁSILÍM OČI 

bottom of page