top of page

Web Čo ti je?! prináša informácie o postavení žien v spoločnosti, o rode, o rodových stereotypoch, diskriminácii, feminizme, sexizme a násilí na ženách. Je tu preto, aby ti pomohol pochopiť súvislosti medzi jednotlivými témami a podal celistvý obraz o tom, čo sa to aj s tebou a okolo teba v spoločnosti deje. Je tu pre mladých, dievčatá, chlapcov aj dospelých a jeho cieľom je vysvetľovať dôležité veci, a tak pomáhať, aby sa nám všetkým spolunažívalo lepšie.

 

Názov projektu vychádza z otázky, ktorú dostávaš, keď sa nesprávaš podľa toho, ako si to predstavuje niekto iný, a zároveň aj z otázky, ktorú ti položí niekto blízky, keď chce vedieť, čím prechádzaš, čo ťa hnevá a čo ťa trápi. Z otázky, na ktorú často odpovedáme „nič“, lebo kopu svojich pocitov alebo problémov nedokážeme pomenovať. Preto chce byť web Čo ti je?! miestom, na ktorom nájdeš zopár odpovedí.

V rámci projektu „Kritickým myslením proti diskriminácii“ sa konali audiovizuálne prednášky pre študentky a študentov. Spätná väzba na tieto podujatia ukázala, že prednášky v publiku neraz vyvolali vlnu záujmu či zvedavosť a chuť diskutovať o  problémoch súvisiacich s rodovou rovnosťou a o rôznych formách diskriminácie.

Metodika nadväzuje na audiovizuálne prednášky a poskytuje pedagogickej verejnosti nástroj na podnietenie kritickej reflexie u študentov a študentiek, a tým prehĺbuje ich poznanie o základných témach rodovej rovnosti a rôznych formách diskriminácie. V rámci metodiky sa detailne oboznámite s pojmami ako pohlavie a rod či sociálne a kultúrne formovaná mužská a ženská rola, ktoré tvoria základ pre pochopenie rodových nerovností v súkromnej aj verejnej sfére. Na tieto pojmy nadväzuje prehĺbenie vedomostí o rodových stereotypoch, o mýte krásy, feminizme, rovnosti na trhu práce, o sexuálnom a kybernetickom obťažovaní a o násilí na ženách, ktoré predstavujú nosné piliere pre vedenie diskusie na podnietenie kritického myslenia.

Web Čo ti je?! a metodika boli vypracované v rámci dopytovo orientovaného projektu „Kritickým myslením proti diskriminácii“, ktorý realizuje Škola zážitkov Harvart v období rokov 2019 až 2021.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS2014+: 312041T255.

cotije_logo.png

O NÁS

work
bottom of page