top of page
devatoroROVNAKOST.jpg

JE ROVNOSŤ
ROVNAKOSŤ?

NIE. NIE JE.

Rovnosť je o zabezpečení rovnakých príležitostí pre každého človeka tak, aby sme mali možnosť čo najlepšie napĺňať svoj život a talent, a to aj s ohľadom na svoje odlišnosti.

 

Rodová rovnosť je pre našu spoločnosť dôležitá preto, aby všetky ľudské bytosti mohli slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez toho, aby boli obmedzované tým, čo od nich očakávame len na základe ich pohlavia.

PREDSTAV SI TO NA PRÍKLADE:

tabula.jpg

Dokázali by všetci členovia a členky tvojej skupiny vytvoriť to najlepšie pre spoločný projekt alebo by nerovnomerné rozdelenie povinností ovplyvnilo výsledky vašej skupiny?

 

Podobne je to s rodovými očakávaniami. Okrem povinností, ktoré sú od žien vyžadované v práci, od nich automaticky očakávame aj starostlivosť o deti, o domácnosť, o starších, prípadne o manžela. Starostlivosť je všeobecne vnímaná ako „ženská práca“. Skús sa zamyslieť nad tým, prečo sa obraciaš práve na mamu, keď máš hlad, niečo ťa bolí alebo potrebuješ niečo oprať. A ak operie a navarí, oceníš túto prácu, poďakuješ sa alebo to berieš ako samozrejmosť?

 

Táto práca je však neplatená. Ani študenti v našom príklade nedostali za starostlivosť o dobro druhých nič. V porovnaní so spolužiačkami a spolužiakmi, ktorí sa venovali výlučne projektu, však pre nich bolo ťažšie venovať pripravovanému projektu rovnakú energiu a čas.

multitask.gif

Existuje rozdiel medzi rovnosťou de iure (zakotvenou v zákonoch) a rovnosťou de facto (reálne uplatňovanou v každodennom živote).

 

Množstvo zákonov platí rovnako pre mužov ako pre ženy. Napriek týmto zákonom sa však stále stretávame s nerovnosťou, ktorá vyplýva z kultúry, tradícií a stereotypov a spôsobuje, že muži a ženy v reálnom živote nemajú rovnaké príležitosti.

matika.jpg

Napríklad sa hovorí, že chlapci majú na matematiku „lepšie bunky“. Dá sa to však naozaj v praxi dokázať? Podľa výskumov pri matematických úlohách s rôznymi spôsobmi riešenia dievčatá skôr využívajú vzorce a rovnice a chlapci grafy a diagramy. Je to dostatočný dôvod na to, aby sme posúdili, či sú v matike lepší chlapci alebo dievčatá?

Keď sa pozrieme na zastúpenie mužov a žien v povolaniach, pri ktorých je potrebná matematika, ukáže sa čosi zvláštne: Ak vyberieme technické a inžinierske povolania, budú v nich prevažovať muži. Ak ale zvolíme iné, ktoré sa rovnako intenzívne zaoberajú matematikou – ako účtovníctvo, zistíme prevahu žien. Tento rozdiel nesvedčí o rôznej úrovni matematických schopností, ale o rôznych očakávaniach voči dievčatám a chlapcom, na základe ktorých si vyberajú štúdium. Zároveň sú prestížnejšie a lepšie platené povolania viac otvorené mužom.

 

Ak porovnávame výsledky študentov a študentiek na stredných a vysokých školách, rodové rozdiely nezistíme. Často však zaznamenáme rozdielne prístupy vyučujúcich, ktorí v matematike a prírodných vedách viac povzbudzujú chlapcov a dievčatá skôr podceňujú.

„ASPOŇ, ŽE SI PEKNÁ!

Na strednej škole na hodinách fyziky bola naša učiteľka presvedčená o tom, že dievčatá jednoducho fyziku nevedia. A podľa toho sa k nám aj správala. Na hodinách sa väčšinou venovala chlapcom a testy dievčat hodnotila milými poznámkami typu aspoň, že si pekná.

 

Poskytla tak ukážkový príklad nerovnakého zaobchádzania, ktorý môže dievčatá odradiť od technických oborov na celý život bez ohľadu na ich skutočný talent alebo schopnosti. Navyše zabudla, že aj ona sama je dievča, ktoré študovalo fyziku.

veda.jpg

POZNÁTE NEJAKÚ VYNÁLEZKYŇU?

NEZNIČ SI ŠATY, NEUMAŽ SA!?

bottom of page